Historia

Fundacja Zdrowia Ziemi Łódzkiej powstała w 1990 r. Decyzja o utworzeniu Fundacji zapadła po długich debatach nad ówczesną sytuacją zakładów opieki zdrowotnej. Inicjatorem powstania Fundacji był Zarząd Regionu NSZZ Solidarność Ziemi Łódzkiej. Gdy w roku 1990 zaprzestał działania Łódzki Komitet Narodowego Funduszu Ochrony Zdrowia ludzie, którym na sercu leżało dobro łódzkiej służby zdrowia i jej pacjentów, powołali Fundację pod nazwą Fundusz Zdrowia Ziemi Łódzkiej, obecnie Fundacja Zdrowia Ziemi Łódzkiej.

Fundacja za cel swego statutowego działania przyjęła szeroko pojętą pomoc służbie zdrowia, mając na względzie braki w wyposażeniu placówek medycznych i ciągłe niedofinansowanie tej kluczowej dla społeczeństwa dziedziny. Aby realizować te szczytne cele Fundacja korzystała z różnych form pozyskiwania środków. Apelowaliśmy do samorządów pracowniczych, komisji zakładowych Solidarności, rozpowszechnialiśmy ideę i cele Fundacji na terenie zakładów pracy prosząc o wsparcie finansowe, a także przeprowadzaliśmy zbiórki pieniężne. W 1994 roku Fundacja rozpoczęła prowadzenie szkoleń dla pracowników medycznych, głównie dla położnych. Były to szkolenia z zakresu szkoły rodzenia oraz przygotowujące kobiety ciężarne do naturalnego porodu. Odpowiadając na oczekiwania osób zainteresowanych Fundacja poszerzyła zakres tematyczny szkoleń i seminariów m.in. o zagadnienia ubezpieczeń społecznych, świadczeń pochodzących z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (były to szkolenia skierowane do pracodawców – płatników składek i zasiłków, biur rachunkowych i innych podmiotów), zasad orzekania o niezdolności do pracy (szkolenie  skierowane głównie do personelu medycznego zakładów opieki zdrowotnej, obejmujący część merytoryczną, formalną i administracyjną). Prowadzona działalność szkoleniowa jest działalnością  komercyjną, jednak Fundacja jako organizacja „non-profit” zgromadzone dzięki szkoleniom środki przeznacza na cele statutowe, niosąc pomoc najbardziej potrzebującym.

Raz jeszcze nadmieniamy, że celem działania Fundacji jest wspomaganie służby zdrowia poprzez między innymi zakup sprzętu medycznego, modernizację placówek medycznych, szkolenie kadry specjalistów oraz inne działania zmierzające do poprawy warunków leczenia i skuteczniejszej pomocy wszystkim potrzebującym. Dziękując tym, którzy do tej pory wspomagali naszą działalność
i przekazywali pomoc finansową, zapraszamy do dalszej współpracy wspierającej działania naszej Fundacji. Chcemy pomagać służbie zdrowia, chcemy pomagać ludziom – przyłączcie się do nas.

Zarząd Fundacji

Adres:

Fundacja Zdrowia Ziemi Łódzkiej
ul. Mikołaja Kopernika 38
90-552 Łódź