STATUT
Fundacji Zdrowia Ziemi Łódzkiej


Rozdział 1 
Postanowienia ogólne

§1

Fundacja nosi nazwę „Fundacja Zdrowia Ziemi Łódzkiej”, zwana dalej Fundacją.

§2

Siedzibą Fundacji jest miasto Łódź.

§3

Obszarem działania Fundacji jest Rzeczpospolita Polska oraz zagranica.

§4

Fundacja posiada osobowość prawną.

§5

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

§6

Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Zdrowia.


Rozdział 2 
Cele, środki i zasady działania


§7

Celem działalności Fundacji jest:

 1. Popieranie i wspomaganie działań służących rozwojowi placówek medycznych.

 2. Inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w służbie zdrowia.

 3. Propagowanie i wykorzystanie nowoczesnych technologii w ochronie zdrowia.

 4. Propagowanie i promocja zdrowia społeczeństwa.

 5. Wspieranie badań naukowych służących ochronie zdrowia.

 6. Wyrażanie opinii o działalności służby zdrowia.

 7. Pozaszkolna działalność edukacyjna, szkoleniowa ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb służby zdrowia.

 8. Udzielanie pomocy materialnej osobom dotkniętym nieuleczalną lub ciężką chorobą.

§8

Fundacja prowadzi działalność na rzecz pożytku publicznego bez celu osiągania zysku.

§9

Fundacja realizuje cele statutowe poprzez:

 1. Gromadzenie środków materialnych i finansowych.

 2. Zakup aparatury medycznej, technicznej i części zamiennych dla placówek medycznych.

 3. Organizowanie konferencji, sympozjów naukowych i popularno-naukowych poświęconych promocji zdrowia.

 4. Fundowanie stypendiów naukowych w zakresie ochrony zdrowia.

 5. Realizowanie z innymi partnerami wspólnych przedsięwzięć w zakresie zbliżonym do obszaru działania Fundacji.

 6. Udzielanie pomocy materialnej w indywidualnych przypadkach za jednogłośną zgodą co najmniej dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa.

 7. Podejmowanie innych działań i czynności związanych z realizacją celów statutowych.

 8. Fundacja może przeznaczać posiadane środki finansowe także na:

 • nabywanie obligacji i akcji.

 • koszty obsługi Fundacji.

§10

 1. Fundacja prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie wyżej wskazanym.

 2. Fundacja nie prowadzi działalności odpłatnej pożytku publicznego.

§ 11

Fundacja nie może:

 1. Udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków, członków Zarządu i Rady Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie, członkowie Zarządu i Rady Fundacji lub pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związane z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.

 1. Przekazywać majątku Fundacji na rzecz jej członków, członków Zarządu i Rady Fundacji łub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeśli przekazanie następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

 1. Wykorzystywać majątku Fundacji na rzecz jej członków, członków Zarządu i Rady Fundacji lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie wynika z celu statutowego Fundacji.

 1. Dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Fundacji, członkowie Zarządu i Rady Fundacji lub jej pracownicy oraz ich bliskich osób, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 12

 1. Fundacja realizuje swoje cele zgodnie z obowiązującym prawem, zwłaszcza z ustawą o fundacjach i niniejszym Statutem.

 2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą/Decyzja PR-02-F-20-90 z dnia 13.08.1990r. Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej / w zakresie:

 • różnorodnej działalności w sferze produkcji i usług

 • obrotu towarowego w szczególności w zakresie handlu artykułami medycznymi

 • pozaszkolnych form edukacji:

85.51.ZPozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych

85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej

85.59.A Nauka języków obcych

85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

85.60.Z Działalność wspomagająca edukację.

 1. Działalność gospodarcza, o której mowa w pkt.2 jest prowadzona w rozmiarach służących realizacji celów statutowych i cały dochód przeznaczany jest wyłącznie na realizację tych celów.

§13

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób fizycznych, których działalność zbieżna jest z celami statutowymi Fundacji.


Rozdział 3 
Organy i organizacja Fundacji


§14

Organami Fundacji są:

 1. Rada Fundacji

 2. Zarząd Fundacji

Rada Fundacji

§15

 1. Rada Fundacji jest organem kontrolnym i opiniującym.

 2. Skład pierwszej Rady Fundacji powołują Fundatorzy – założyciele Fundacji. Następnych członków Rady, na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję powołuje Rada jednogłośną decyzją.

 3. Rada Fundacji składa się z 3-5 osób powołanych z pośród Fundatorów lub z poza jego grona.

 4. Członkostwo w Radzie ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Rady.

 5. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji lub ze stosunkiem pracy z Fundacją.

 6. Członkowie Rady Fundacji:

 • nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z członkami Zarządu w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,

 • nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

mogą natomiast:

 • otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Fundacji zwrot uzasadnionych kosztów w tym kosztów podróży, lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ,ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

 1. W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji lub nawiązania przez niego stosunku pracy z Fundacją- członkostwo w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu.

 2. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego i jego Zastępcę. Przewodniczący kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady. W razie zaistnienia przeszkód formalnych, funkcję Przewodniczącego pełni Zastępca.

§16

 1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej jeden raz w roku.

 2. Radę zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy, na wniosek Zarządu Fundacji lub na wniosek co najmniej 2 członków Rady.

 3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

 4. W posiedzeniach Rady z głosem doradczym może brać udział Prezes Zarządu Fundacji lub upoważniony przez niego inny członek Zarządu.

§17

Do zadań Rady Fundacji należy w szczególności:

 1. Powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu Fundacji.

 2. Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu.

 3. Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań i bilansu oraz udzielanie członkom Zarządu absolutorium.

 4. Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu .

 5. Wytyczanie głównych kierunków działania Fundacji.

 6. Nadzór nad działalnością Fundacji.

 7. Podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub o likwidacji Fundacji.

 8. Podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji w sprawie zmian Statutu Fundacji.

§18

Rada Fundacji w celu wykonywania swych zadań jest uprawniona do:

 1. żądania od Zarządu Fundacji dokumentów dotyczących działalności Fundacji

 2. dokonywania kontroli finansowej Fundacji.

Zarząd Fundacji 

§19

 1. Zarząd Fundacji składa się z 3-5 osób powołanych przez Radę Fundacji, w tym Prezesa Zarządu.

 2. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

 3. Członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje społecznie, bądź za wynagrodzeniem. Decyzja należy do Rady Fundacji. Wynagrodzenie Prezesa Zarządu ustala Rada.

 4. Wynagrodzenie i warunki umowy członków Zarządu Fundacji ustala Prezes Zarządu.

 5. Zarząd Fundacji w całości lub poszczególni jego członkowie, mogą być odwołani z pełnionych funkcji przez Radę Fundacji w drodze uchwały, podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Rady.

§20

Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością i reprezentuje ją na zewnątrz.

§ 21

Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy nie zastrzeżone w myśl przepisów ustawy i postanowień Statutu dla innych organów, a w szczególności:

 1. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,

 2. uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,

 3. zarządzanie majątkiem Fundacji,

 4. przyjmowanie darowizn, spadków , zapisów, subwencji, dotacji i innych,

 5. uchwalanie regulaminów,

 6. decydowanie o strukturze organizacyjnej, ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,

 7. powoływanie i odwoływanie dyrektora Biura Fundacji,

 8. ustalanie instrukcji i wytycznych dla dyrektora Biura Fundacji,

 9. występowanie z wnioskiem o wyrażenie zgody na zmianę Statutu Fundacji, połączenia z inną fundacją i likwidacją Fundacji,

 10. akceptacja zwrotu kosztów i wydatków osobom, które je poniosły w związku z działalnością Fundacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§22

Zarząd zobowiązany jest jeden raz w roku przedkładać Radzie Fundacji roczne sprawozdanie ze swej działalności.

§23

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku.

 2. Posiedzenia Zarządu zwołuje i im przewodniczy Prezes Zarządu lub osoba przez niego upoważniona.

 3. O posiedzeniu Zarządu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu z odpowiednim wyprzedzeniem.

 4. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu.

 5. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

§ 24

 1. Czynności wykonawczo-zarządzające w stosunku do uchwał Zarządu oraz funkcję administratora pełni Dyrektor Biura Fundacji.

 2. Dyrektor zatrudniony jest na podstawie umowy o pracę.

 3. Dyrektor działa na podstawie udzielonego przez Zarząd pełnomocnictwa.

 4. Stanowisko dyrektora można powierzyć członkowi Zarządu lub osobie wskazanej przez Zarząd.

 5. Warunki pracy i płacy pracowników Fundacji określa Zarząd.

§25

 1. Obsługa Rady i Zarządu Fundacji należy do Biura Fundacji.

 2. Biuro Fundacji podporządkowane jest Dyrektorowi.

 3. Regulamin organizacyjny Biura ustala Dyrektor.

§26

 1. Dla ważności składanych oświadczeń woli, pism i dokumentów, w tym ustanowienia prokury i udzielania dalszych pełnomocnictw, wymagany jest podpis dwóch członków Zarządu w tym Prezesa Zarządu.

 2. Oświadczenia w sprawach kadrowych podpisuje jednoosobowo Prezes Zarządu lub Dyrektor Biura Fundacji.


Rozdział 4 
Majątek Fundacji


§27

Majątek Fundacji powstaje z:

 1. przeznaczonego na Fundację majątku Fundatorów,

 2. składek Fundatorów,

 3. świadczeń pieniężnych i rzeczowych, wnoszonych przez osoby fizyczne i prawne, krajowe lub zagraniczne,

 4. subwencji, darowizn, spadków, zapisów i innych,

 5. dochodów z majątku Fundacji,

 6. ofiarności publicznej,

 7. prowadzonej działalności gospodarczej,

 8. odsetek kapitałowych,

 9. innych wpływów.


Rozdział 5 
Zmiana Statutu


§28

 1. Zmiany w Statucie dokonuje Rada Fundacji na wniosek Zarządu Fundacji.

 2. Uchwała Rady w sprawie zmiany Statutu jest podejmowana bezwzględną większością głosów.


Rozdział 6 
Likwidacja Fundacji


§29

 1. Fundacja może ulec likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

 2. Uchwałę o likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji. Określa się w niej przeznaczenie majątku pozostałego po likwidacji.

 3. O stwierdzeniu likwidacji Fundacji Zarząd zawiadamia Ministra Zdrowia.

§30

Statut wchodzi w życie z dniem wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.

Marek Krochmalski
Prezes Zarządu

Adres:

Fundacja Zdrowia Ziemi Łódzkiej
ul. Mikołaja Kopernika 38
90-552 Łódź