Polityka Prywatności

Fundacji Zdrowia Ziemi Łódzkiej

z siedzibą w Łodzi ul. Kopernika 38, 90-552 Łódź

Administrator Danych Osobowych:

Administratorem danych osobowych, których zasady przetwarzania opisujemy w tym dokumencie, jest Fundacja Zdrowia Ziemi Łódzkiej (dalej zwaną Fundacja) z siedzibą w Łodzi ul. Kopernika 38, 90-552 Łódź.

Niniejsza Polityka Prywatności obejmuje zbiór informacji dotyczących zasad przetwarzania danych osobowych w ramach prowadzonej działalności. Wskazujemy kluczowe grupy osób, których dane gromadzimy, oraz wyjaśniamy, w jakich celach to robimy, na jakiej podstawie prawnej, jak długo je przechowujemy. Informujemy również, jakie prawa przysługują osobom, których dane przetwarzamy.

Dokładamy starań, by wszystkie nasze działania związane z danymi osobowymi były zgodne z prawem oraz misją i wartościami, jakie reprezentuje Fundacja, a także by opierały się na szacunku dla prywatności i autonomii osób, których dane przetwarzamy.

Kategorie osób oraz kategorie danych podlegających przetwarzaniu: W ramach prowadzonej działalności Fundacji przetwarzamy:
  1. Dane osobowe członków Fundacji, wyrażających chęć współpracy/wymiany informacji w ramach prowadzonych działań Fundacji w tym: imię i nazwisko, numer telefonu, adres, adres e-mail, informację o zajmowanym stanowisku/miejscu pracy, posiadanych kwalifikacjach, kompetencjach.

  2. Dane osób które wyraziły chęć kontaktu/wymiany informacji z Fundacją za pośrednictwem strony www, w tym: imię i nazwisko, adres, adres e-mail, adres IP urządzenia

  3. Dane osobowe kontrahentów z którymi Fundacja podejmuje współpracę w ramach prowadzonych działań statutowych Fundacji w tym: imię i nazwisko, numer telefonu, adres, adres e-mail, informację o zajmowanym stanowisku/miejscu pracy, posiadanych kwalifikacjach, kompetencjach.

  4. Dane osobowe darczyńców Fundacji w tym: imię i nazwisko, numer telefonu, adres, adres e-mail, numer konta bankowego.

Zasady przetwarzania i archiwizacji danych: Dane osobowe pozyskiwane w ramach prowadzonej działalności Fundacji przetwarzamy w formie tradycyjnej – papierowej oraz w formie elektronicznej: przede wszystkim na wynajętym serwerze, a także – w ograniczonym zakresie – na komputerach biurowych, zewnętrznych dyskach oraz w telefonach. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w systemach informatycznych dla celów profilowania. Informacja o przekazywaniu pozyskanych danych do przewarzania:

Pozyskane dane osobowe powierzamy do przetwarzania podmiotom, z którymi na stałe współpracujemy, a które odpowiadają za:

  • obsługę informatyczną Fundacji,

  • obsługę księgową Fundacji,

Podmioty te działają na podstawie umów powierzenia i na równi z Fundacją są zobowiązane do ochrony danych osobowych. Ponadto w przypadku korzystania z komunikacji pocztą tradycyjną dane osobowe powierzane są do przetwarzania pośrednikom pocztowym (Poczcie Polskiej oraz innym firmom działającym na podstawie prawa pocztowego) na podstawie umów powierzenia i regulaminów usług. W określonych sytuacjach przekazujemy dane innym odbiorcom (np. współpracującym z nami przy organizacji szkolenia lub innego wydarzenia). W takich przypadkach zawsze o tym uprzednio informujemy, np. przy rejestracji.

Prawa osób, których dane osobowe przetwarzane są przez Fundację:

Wszystkim osobom, których dane osobowe Fundacja przetwarza, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, prawo uzyskania kopii danych, a także prawo żądania sprostowania oraz – w określonych przypadkach – usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Osoby, których dane przetwarzamy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (np. w przypadku wysyłki podziękowań osobom wspierającym nas darowiznami, osobom przekazującym 1% podatku oraz adresatom informacji prasowych), mogą zgłosić sprzeciw, oświadczając, że nie życzą sobie, aby Fundacja w ten sposób wykorzystywała ich dane.

W przypadku przetwarzania danych osobowych w ramach wymiany informacji, a pozyskane za pośrednictwem strony www Fundacji – w zakładce kontakt, dane te również mogą zostać trwale usunięte każdorazowo na żądanie osoby której dotyczą, po uprzednim skierowaniu takiego żądania do Administratora. Żądanie powinno zostać skierowane do Administratorem za pomocą następujących danych kontaktowych: Fundacja Zdrowia Ziemi Łódzkiej ul. Kopernika 38, 90-552 Łódź, f.zdrowia@gmail.com.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Osoba, której dane osobowe przetwarzane są przez Administratora ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru właściwego w sprawach ochrony danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Polityka Cookies:

Administrator informuje, iż podczas korzystania z Serwisu ( strony www Fundacji) w urządzeniu końcowym Użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane „cookies”. Pliki „cookies” zawierają takie dane informatyczne jak: adres IP dotyczący Użytkownika, nazwa strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym Użytkownika, zapis parametrów i statystyki oraz unikalny numer. Pliki „cookies” są kierowane do serwera Serwisu za pośrednictwem przeglądarki internetowej zainstalowanej w urządzeniu końcowym Użytkownika.

Pliki „cookies” wykorzystywane są w Serwisie w celu:

utrzymania technicznej poprawności i ciągłości sesji pomiędzy serwerem Serwisu, a urządzeniem końcowym Użytkownika;

optymalizacji korzystania przez Użytkownika ze stron internetowych Serwisu i dostosowania sposobu ich wyświetlania na urządzeniu końcowym Użytkownika;

zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z Serwisu;

zbierania statystyk odwiedzin stron Serwisu wspierających ulepszanie ich struktury i zawartości;

wyświetlania na urządzeniu końcowym Użytkownika treści reklamowych optymalnie dostosowanych do jego preferencji.

W ramach Serwisu stosowane są dwa rodzaje plików „cookies”: „sesyjne” oraz „stałe”. „Sesyjne” pliki „cookies” są plikami ulegającymi automatycznemu usunięciu z urządzenia końcowego Użytkownika Serwisu po jego wylogowaniu z Serwisu lub po opuszczeniu przez niego stron internetowych Serwisu lub po wyłączeniu przeglądarki internetowej. „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. „Stałe” pliki „cookies” instalowane są w urządzeniu końcowym Użytkownika wyłącznie za jego zgodą.

Przeglądarki internetowe domyślnie akceptują instalowanie plików „cookies” w urządzeniu końcowym Użytkownika. Każdy Użytkownik Serwisu może dokonać w dowolnym czasie zmiany ustawień dotyczących plików „cookies” w używanej przez niego przeglądarce internetowej w taki sposób, aby przeglądarka automatycznie blokowała obsługę plików „cookies”, bądź informowała Użytkownika o ich każdorazowym zamieszczeniu w jego urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej stosowanej przez Użytkownika Serwisu.

Ograniczenie stosowania plików „cookies” przez Użytkownika może ujemnie wpłynąć na poprawność i ciągłość świadczenia Usług w Serwisie.

Pliki „cookies” zainstalowane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu mogą być wykorzystywane przez współpracujących z Administratorem reklamodawców lub partnerów biznesowych.

Pliki „cookies” można uznać za dane osobowe jedynie w powiązaniu z innymi danymi identyfikującymi tożsamość, udostępnionymi Administratorowi przez Użytkownika w ramach korzystania z Serwisu.

Dostęp do plików „cookies” przetwarzanych przez serwer Serwisu posiada wyłącznie Administrator.

Jeśli Użytkownik nie zgadza się na zapisywanie i odbieranie informacji w plikach „cookies”, może zmienić zasady dotyczące plików „cookies” za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej.

Deklaracja bezpieczeństwa i ochrony przetwarzania pozyskanych danych osobowych:

Administrator wprowadza odpowiednie środki mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa pozyskanych danych osobowych. Bezpieczne korzystanie ze strony www Fundacji zapewniają stosowane systemy oraz procedury chroniące przed dostępem oraz ujawnieniem danych osobom niepożądanym. Ponadto stosowane przez Administratora systemy oraz procesy są regularnie monitorowane w celu wykrycia ewentualnych zagrożeń. Pozyskane przez Administratora dane osobowe przechowywane są w systemach komputerowych, do których dostęp jest ściśle ograniczony.

Przechowywanie danych osobowych:

Okres przechowywania pozyskanych danych osobowych uzależniony jest od celów przetwarzania przez Administratora danych w jakim zostały zebrane.

Administrator przechowuje dane osobowe przez taki okres, jaki jest konieczny do osiągnięcia określonych celów dla których zostały pobrane tj. przez okres prowadzenia działalności Fundacji oraz stosowny okres utrzymywania dokumentacji mającej znaczenie archiwalne co regulowane jest odpowiednimi przepisami prawa. Po upływie niezbędnego okresu przetwarzania, dane mogą być przetwarzane tylko w celu dochodzenia roszczeń na tle łączących strony relacji do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia tych roszczeń na drodze prawnej.

Zmiany Polityki prywatności:

W celu uaktualnienia informacji zawartych w niniejszej Polityce prywatności oraz jej zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, niniejsza Polityka prywatności może ulec zmianie. W przypadku zmiany treści Polityki prywatności, zmieniona zostanie data jej aktualizacji wskazana na końcu jej tekstu. W celu zasięgnięcia informacji o sposobie ochrony danych osobowych, Administrator rekomenduje Użytkownikom regularne zapoznawanie się z postanowieniami Polityki Prywatności.

Informacje kontaktowe: W celu uzyskania jakichkolwiek informacji dotyczących niniejszej Polityki Prywatności, Osoba której dane dotyczą może skontaktować się z Administratorem danych osobowych z wykorzystaniem adresów: Fundacja Zdrowia Ziemi Łódzkiej ul. Kopernika 38, 90-552 Łódź, f.zdrowia@gmail.com.

Ostatnia aktualizacja niniejszego dokumentu miała miejsce dnia 30-09-2020 r.

Adres:

Fundacja Zdrowia Ziemi Łódzkiej
ul. Mikołaja Kopernika 38
90-552 Łódź